انرژی آزاد

 

هارالد کائوتز پس از ۱۲ سال شبکه سازی با توسعه دهندگان انرژی آزاد، تجربه مورد نیاز را جمع آوری کرد تا بتواند فناوری های انرژی آزاد را در مورد پتانسیل اقتصادی، جشن تکنولوژیکی خود ارزیابی کند و اگر بخواهد توضیح علمی برای عملکرد آن ها ارائه دهد. به طور کلی، این تخصص علمی باید شامل پلاسما و / یا فیزیک اسکالر.

در طول سال ها او تجربه عملی را با هر دو برنامه ویلهلم رایش و ویکتور شوبرگر جمع آوری کرد.

با این حال، این همه با یک توصیه اولیه می آید: انرژی آزاد باید در خارج از جعبه اقتصادی فکر شود، چرا که فراوانی و کمیاب مانند ماده و آنتی ماده رفتار می کنند.